Welcome to Spring Factory

„Завод за пружини“ АД е създаден през 1974 г. като държавна структура към „Арсенал“ Казанлък. От май 1999 г. е самостоятелно Акционерно дружество със 100% частен капитал. Най – големите акционери са:

Александър Минчев – Изпълнителен директор и председател на БД

Иван Видев – Главен счетоводител

Снежина Манчорова – Ръководител направление „Човешки ресурси“